Fìsich. Sgnor James Dewar a l'era nà dël 1842. Dël 1898 a l'é stàit ël prim ch'a l'ha liquefàit l'idrògen. A l'é mòrt dël 1923.

A pòrto sò nòm modìfica