Ch'as consìdero doi nùmer e , mincadun dotà ëd na massa, visadì d'un nùmer nen negativ, e rispetivaman. As ciama media peisà d' e ël nùmer

.