Pèis ëspessìfich

Ël pèis ëspessìfich a l'é ël rapòrt

antra 'l pèis e ël volum d'un còrp o, ëdcò, ël pèis dl'unità ëd volum dël còrp.

Dagià che ël pèis d'un còrp dàit a dipend dal leu, ëdcò ël pèis ëspessìfich a dipend dal leu.