Un pian artinian (o pian iperbòlich) a l'é në spassi vetorial ëd dimension 2 an sël camp dij nùmer reaj, dotà ëd na forma quadràtica ëd signatura (1,1). Ëd fasson equivalenta, a l'é ël pian dotà dla forma bilinear simétrica [(x,y)|(x',y')]=xx'-yy'.