An trigonometrìa, la secanta ëd n'àngol a l'é ël ressìproch ëd sò cosen:

.

La secanta as deuvra nen tant soens, përchè ëd sòlit a l'é pì belfé dovré ëd fasson direta ël cosen.

Ël nòm ëd secanta a l'é stàit antroduvù da Thomas Finck.