Ël siemens a l'é n'unità dë mzura dla condutansa. Sò sìmbol a l'é S.

Ël siemens a l'é n'unità derivà dël sistema antërnassional. Sò valor a l'é

.