The New York Times

The New York Times logo.gif

The New York Times a l'é 'n famos giornal progressista djë Stat Unì.
A l'é stàit fondà dël 1851, con ël nòm New York Daily Times, da Henry Jarvis Raymond e George Jones. Dël 1857 a l'ha tramudà 'l nòm a The New York Times.
A stampa pì che 1.100.000 còpie ant ij dì feriaj e 1.650.000 còpie la dominica.