Ël travertin (dal latin Tiburtinum lapis) a l'é 'n tov poros ëd j'Abruss, davzin a l'atual sità 'd Tivoli. As presenta a seuli ëd tonalità diferente: bianch, da òcra a brun o ancor ant ij ton ëd verd, ëd giàun dorà e ëd brun sombr.

Ël travertin a l'é dovrà an arvestiment o an ancrostassion, da ràir an scoltura.