Triàngol òrtich

Triàngol òrtich

Dàit un triàngol T, ël triàngol determinà dai pé dj'autësse ëd T as dis triàngol òrtich ëd T.

Le tre autësse d'un triàngol a son le bisetris ëd sò triàngol òrtich.