Ël weber a l'é n'unità dë mzura dël fluss magnétich. Sò sìmbol a l'é Wb.

Ël weber a l'é n'unità derivà dël sistema antërnassional. Sò valor a l'é

.

Sot-mùltiplModifiché

Antra ij sot-mùltipl dël weber as deuvra ël maxwell, ch'a val weber.