N'àngol sòlid a l'é lë spassi contnù andrinta a na surfassa cònica dont ël vértes a l'é ël vértes ëd l'àngol. Sò valor, ch'as esprim an sterajant, a l'é otnù tanme ël rapòrt

anté che S a l'é la surfassa dsernùa da l'àngol sòlid ansima a na sfera ëd raj R sentrà ant ël vértes ëd l'àngol.
Dagià che la surfassa ëd na sfera a l'é , l'àngol sòlid complet dantorn a 'n pont a mzura 4π sterajant.