Bataja dë Hastings

Armoiries Montferrat.png
Sta pàgina-sì a l'ha andrinta dël test scrit an monfrin (tut ò pura mach an part).
I l'oma anco' pa gnun criteri ufissial për la coression dij test an monfrin, e i-j ciamoma a tuti dë giutene a fissene un ën lassand giù 'n messagi ambelessì.
A peul trové dj'àutre pàgine an monfrin ambelessì


Ra bataja dë Hastings a r'é staita combattùa dër 1066 a anviron 13 kilométer dal pais dë Hastings, antra r'armà d' Aròld II, re d'Anghilterra, e Ghijèlm (dicc peui ër Conquistator), duca ëd Normàndia për ër còntrol dër tròno anglèis.

Lòn ch'o r'ha portà a ra bataja a r'é staita ra mòrt dër re Edoard ër Confessor avnì dër gëné 1066. Aròld aprèss esci stait coronà re d'Anghiltèra o r'ha dovù afrontrasse con doi inimis ar tròno: Harald Hardrada ëd Nòrvegia e sò frèl Tostig. Costi chi i r'han vagné an sij angléis ant ra Bataja ëd Fulford dër 20 stëmber ma dòbi i son stàit derotà e gnicà ant ra bataja ëd Stamford Bridge. Ra mòrt dij doi frèj a r'ha chità Ghijelm com o dernié inimis ar tròno.

Antratant che Arold e ij sò bajèt i r'ero dré a arpijesse Ghijelm e soa armà o l'é sbarcà ant ër sud d'Anghiltèra, an Pavensey. Anscì Aròld o r'é stait obligà a marcéje ancontra; ër doe armà i son ancontrasse ant ra località moderna ëd Battle (ër nòm dër pòst o ven pròpri dra bataja).

Ra bataja a r'é prinsipià con ër lans ëd flecie dij arcer dij Ghijerm ch'i r'han pa andebolì ra linea dij angléis ch'i s'ero organisé a miròja ëd scudi. Ij prim assaùt dij normàgn i l'han avù nàint riùscia.

Ra bataja a r'é continùa dra maténa fin-a ar tard dòpdisné fin-a a quand ij normàgn i l'han dovrà ra tàtica dër farde artirà. Con lòn ij normàgn i son arseurtùi a fé chërpé ra linea anglèisa e a vagné ra bataja. Aròld o r'é mòrt ant ra bataja e Ghijerm aprèss o r'é stait ancoronà re d'Anghiltèra ant ra neucc ëd Nadal dër 1066.