Dzor-condutività

Efet dla dzor-condutività

La dzor-condutività a l'é la siensa dij materiaj ch'a perdo tuta arzistensa elétrica a temperadura motobin bassa.