Ël teorema dij sen a fortiss che ant un triàngol ël rapòrt antra na banda e ël sen ëd l'àngol opòst a l'é costant:

.

Për dimostrelo, ch'as pijo tre vetor arlongh le còte dël triàngol ëd fasson che . An multiplicand ëd fasson vetorial për ël vetor a snistra, un a oten

,

visadì

,

dont

.