Nùmer ëd Bell

Un nùmer ëd Bell o nùmer esponensial a l'é ël nùmer dle partission ëd n'ansem con n element, për chèich nùmer natural n.